Maestro Eckart Preu, Stamford Symphony Orchestra (NFS)